REGULAMIN Studia Tańca MK na sezon 2023/2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin Studia określa zasady korzystania z zajęć prowadzonych przez:

  Studio Tańca MK Marzena Kobryń

  Słoneczników 41

  42-606 Tarnowskie Góry

  NIP 6481953336

 2. Członkiem Studia jest każda osoba, która zawarła umowę o kształcenie, opłaciła karnet, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia zostaje członkiem studia za zgodą i na podstawie zawartej umowy na kształcenie przez swoich rodziców / opiekunów prawych.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje w sezonie 2023/2024 i obejmuje umowy członkowskie na kształcenie od 04.09.2023 do 21.06.2024r. Zajęcia realizowane są zgodnie z grafikiem zajęć, wyłączając wolne ustawowo dni, takie jak święta państwowe i kościelne, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne.
 4. Podpisanie umowy o kształcenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego regulaminu i zapisów umowy.
 5. Status członka Studia Tańca MK uzyskuje się z momentem wykupienia karnetu w terminach określonych umową.
 6. Karnet opłacany jest z góry za kolejny miesiąc zajęć, nie później niż do 5go każdego miesiąca. Pierwsza opłata miesięczna realizowana jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z zajęć Studia MK.
 7. Członek Studia Tańca MK zobowiązuje się do terminowej opłaty za zajęcia. W przypadku zaległości w opłatach, uczestnik nie ma prawa uczestniczenia w jakichkolwiek zajęciach, a Studio jest zwolnione z obowiązku świadczenia usług wobec zalegającego z płatnościami uczestnika.
 8. Opłata miesięczna (karnet) jest stała, nie podlega pomniejszeniu za niewykorzystane zajęcia. W cenę karnetu wliczony jest podatek VAT
 9. Płatności za zajęcia należy uiścić na konto:

Studio Tańca MK Marzena Kobryń

Słoneczników 41

42-606 Tarnowskie Góry

NIP 6481953336

PKO BP Nr. Konta do przelewów:

56102023680000260204370466

 1. Studio Tańca MK nie przyjmuje zwrotów oraz nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 2. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc.
 3. Uczestnik zajęć / prawny opiekun uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji Studia Tańca MK. Dbamy o Twoją prywatność, jeśli z powodów osobistych nie chcesz publikować swojego wizerunku w mediach i social mediach, zgłoś się indywidualnie do właściciela studia.

WARUNKI KORZYSTANIA i ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik przystępuje do zajęć dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Studio Tańca MK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Proponuje się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 3. Studio Tańca MK nie ponosi odpowiedzialności za członków uczestników znajdujących się poza salą ćwiczeń, a także przebywających na sali ćwiczeń poza godzinami swoich zajęć. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe poza i/lub pomiędzy zajęciami
 4. Za pozostawione rzeczy uczestników zajęć Studio Tańca MK nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Uczestnik zajęć w przypadku złego samopoczucia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania instruktora.
 6. Niepełnoletni uczestnicy zajęć/dzieci pozostają pod opieką rodziców do momentu rozpoczęcia zajęć oraz od momentu ich zakończenia.
 7. Rodzice, opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na sali ćwiczeń w trakcie trwania zajęć.
 8. Liczba osób na zajęciach grupowych jest ograniczona.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną /w przypadku niepełnoletniego, jego opiekunowie prawni/ za wyrządzone zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń oraz sprzętu należącego do Studia Tańca MK.
 10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pozostawienia porządku po zakończonych zajęciach
 11. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających, narkotyków. Obowiązuje zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków czy innych substancji psychotropowych.

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

 1. Na zajęciach tanecznych obowiązuje ubiór dostosowany do stylu tańca, uczestnik powinien posiadać odzież treningową, ćwiczyć na boso, w baletkach, jazzówkach lub w przypadku stylu hip hop/commercial po ustaleniach z trenerem butach sportowych (czystych, przebranych w szatni)
 2. Na zajęciach wymagających butów na obcasie uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego posiadania nakładki na obcasy.
 3. Na podłogę baletową nie wchodzimy w butach.
 4. Uczestnik zajęć Akrobatyki lub Gimnastyki Artystycznej zobowiązany jest do ćwiczenia bez jakiejkolwiek biżuterii! Zaleca się trening w skarpetkach antypoślizgowych.

ZAJĘCIA

 1. Na zajęcia realizowane przez Studio Tańca MK obowiązują zapisy.
 2. W przypadku nieobecności instruktora spowodowanej nagłą niedyspozycją, Studio Tańca MK zapewni zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie lub w przypadku odwołania zajęć zapewni odrobienie zajęć w innym ustalonym terminie, o którym powiadomi uczestnika poprzez wysłanie wiadomości sms oraz na adres mailowy podany do kontaktu w umowie.
 3. Zajęcia, które przepadają nie z winy Studia, takie jak wolne ustawowo dni: święta państwowe i kościelne, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne, nie będą odrabiane oraz nie będzie zwracana i odliczana opłata.
 4. W przypadku małej ilości uczestników na zajęciach (80% frekwencji grupy) Studio ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia lub jednorazowo połączyć z zajęciami innej grupy.
 1. Studio Tańca MK zobowiązuje się do informowania klientów o odwołanych zajęciach, wydarzeniach i aktualnościach poprzez umieszczenie informacji na stronie www oraz w social mediach Studia Tańca MK, a w nagłych sytuacjach odwołania zajęć klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub sms na numer podany w umowie.
 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach spowodowana chorobą lub przypadkiem losowym nie zwalnia uczestnika z obowiązku miesięcznego opłacenia karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. W przypadku długiej nieobecności spowodowanej chorobą, uczestnik może odrobić niewykorzystane zajęcia na innych z oferty zajęć po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem Studia.
 3. Tancerze Studia Tańca MK będący członkami zespołów reprezentacyjnych, zobowiązani są do powiadomienia instruktora o planowanej dłuższej nieobecności, która ma wpływ na przygotowanie zespołu do turnieju lub pokazu.

GRUPY i ZESPOŁY REPREZENTACYJNE

 1. Opłaty za zajęcia w zespołach i grupach reprezentacyjnych odbywają się według cennika w systemie karnetów miesięcznych. Zespoły ćwiczą według harmonogramu zajęć w grafiku.
 2. Opłata za zajęcia w zespołach jest niezmienna.
 3. Przynależność do zespołu reprezentacyjnego wiąże się z obowiązkiem systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach oraz cyklicznym uczestnictwem w konkursach i turniejach zaplanowanych przez instruktora zespołu.
 4. Opiekunowie prawni/ rodzice/członkowie grup i zespołów ponoszą koszty związane z wyjazdami na konkursy, na co składa się: akredytacja- startowe w turnieju, transport, pobyt/nocleg, kostiumy oraz koszty związane z wpisowymi min do Polskiej Federacji Tańca PFT/IDO/WADF.
 5. Uczestnik nie jest zwolniony z opłat udziału w zawodach, jeśli zgłosił w ostatniej chwili niemożliwość startu.
 6. Członkowie reprezentacji zobowiązani są do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w obozie szkoleniowym organizowanym przez Studio Tańca MK.
 7. Tancerz MK nie może być członkiem innego zespołu lub szkoły tańca.
 8. Udostępnianie nagrań z festiwali, konkursów, pokazów zespołów reprezentacyjnych jest zabronione, narusza to prawa autorskie choreografa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE – RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Tańca MK Marzena Kobryń NIP 6481953336 REGON 978102513, realizujące pozaszkolne formy edukacji sportowej, artystycznej i rekreacyjnej.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: informacyjnym, skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wywiązania się z umowy i realizowania programu Studia, w celach marketingowych, a w szczególności promowania naszej oferty, produktów oraz usług własnych Studia oraz podmiotów współpracujących.
 3. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres określony przepisami prawa.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem i odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych :
art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO art.6 ust. 1 lit. f RODO

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkie sprawy związane z działalnością Studia Tańca MK, które nie zostały określone w przedmiotowym regulaminie rozwiązuje i określi właściciel Studia Tańca MK – Marzena Kobryń.

W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego

 1. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sprawach prawnych i /lub organizacyjnych oraz z ważnych przyczyn technicznych. Zmiany wprowadzone w regulaminie osiągają moc prawną 7 dni od momentu udostępnienia Klientom/Uczestnikom zmienionego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2023r.